محافظتی قدرتمند و پیوسته

بیت دیفندر بیزنس سکیوریتی حفاظتی همه جانبه برای دسکتاپهای فیزیکی و مجازی، سرورها و تهدیدهای روز صفر فراهم می کند.
همه این موارد از طریق یک کنسول قابل مدیریت خواهد بود.